Regulamin

Przed dokonaniem płatności na tej stronie www zapoznaj się z niniejszym Regulaminem.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

Strona miasta Lublin, Portal, Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem 4881.pl i dowolnej z jej subdomen: *.4881.pl, gdzie "*" może być dowolną poprawną nazwą.

Administrator – administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Citysites s.r.o., z siedzibą w Bratysławie przy ul. Osuského 1652/30, 851 03, Słowacja, IČO 45370478, e-mail: [email protected]

Operator – Operatorem Strony miasta Lublin jest Aroks Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie NIP 8133842216, ul. Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, Polska, e-mail: [email protected]

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na Portalu, określający zasady korzystania ze Strony miasta Lublin oraz nabycia Usług oferowanych przez Operatora na Portalu oraz zamówień mailowych.

Użytkownik, Klient – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), zarejestrowana na Portalu, a także osoba, która nie przeszła procedury rejestracji, ale przynajmniej raz odwiedziła strony Portalu.

Usługa – usługa marketingowa, mająca na celu promowanie produktów lub usług, obejmuje szeroki zakres działań, takich jak reklama, badania rynku, kreowanie strategii marketingowych oraz komunikację z klientami.

Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Citysites s.r.o., z siedzibą w Bratysławie przy ul. Osuského 1652/30, 851 03, Słowacja, IČO 45370478. Więcej szczegółów w Polityce prywatności: https://www.4881.pl/info/privacy-policy  

Rejestracja dowolnej osoby na Portalu, korzystanie przez nią (w tym osoby, które nie przeszły procedury rejestracji) z jakichkolwiek usług i / lub usług na Portalu, a także zamieszczanie jakichkolwiek informacji, zdjęć, ogłoszeń, komentarzy na Portalu stanowi potwierdzenie zgody takiego Użytkownika na ten Regulamin i obowiązkowe warunki jego pełnego przestrzegania. Warunki mogą zostać zmienione przez Administratora bez specjalnego powiadomienia Użytkownika. Najbardziej aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie pod adresem: https://www.4881.pl/info/rules  i jest wiążąca dla wszystkich Użytkowników od momentu potwierdzenia ich zgody z tym Regulaminem.

Użytkownik rozumie i akceptuje, że ponosi pełną odpowiedzialność za tekst swoich wiadomości, a także za wszelkie informacje, dane, ogłoszenia, programy, muzykę, dźwięki, zdjęcia, grafiki, filmy, wiadomości i inne materiały (zwane dalej "materiałami") publicznie publikowane lub prywatnie przesyłane do Portalu. Użytkownik rozumie, że korzystając z Portalu może zapoznać się z materiałami obraźliwymi, niegodnymi lub kontrowersyjnymi. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do poszanowania praw osób trzecich, przestrzegania ustalonych tradycji i etyki Internetu, nienadużywania możliwości Portalu w celach sprzecznych z normami obyczajowymi i etycznymi. Zamieszczając jakiekolwiek oferty na Portalu, w tym transakcje dotyczące nieruchomości, Użytkownik zobowiązany jest do podawania ceny wyłącznie w PLN (lub ich równowartości), w szczególności w kategoriach Ogłoszenia, Auto / Moto, Nieruchomości.

Wybierając login, Użytkownik zobowiązuje się nie używać nazw terytoriów i miejscowości (w tym między innymi: nazw krajów, regionów, miast, miejscowości, wsi), a także nazw z nimi zbieżnych.

Warunki korzystania z Usług Portalu. Procedura złożenia zamówienia

Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Klient składa zamówienie na Usługi poprzez:

1. stronę internetową 4881.pl

2. wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], podając w wiadomości następujące informacje:

imię, nazwisko, 

numer telefonu, 

adres e-mail, 

NIP – jeśli zamówienie złożone na firmę;

Ceny Usług Operatora oferowanych na Portalu umieszczone są przy danej Usłudzę. Wszystkie podawane na Portalu ceny są wyrażone w polskich złotych. Wszystkie podawane na Stronie miasta Lublin ceny Usług Operatora są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT - 23%). 

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Usługi podana na Portalu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Płatności

Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówione Usługi w formie przedpłaty lub przelewem w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia albo w innym terminie odrębnie uzgodnionym przez Operatora i Klienta.

Nieuiszczenie przez Klienta przedpłaty w wymaganym terminie spowoduje, że Operator nie przystąpi do realizacji Usługi.

Klient może dokonać zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi na rzecz Operatora dokonując zamówienia przez Konto Użytkownika w Panelu Użytkownika lub przelewu na konto Aroks Group sp. z o. o. nr 78 1140 2004 0000 3102 8132 2481

Obsługa płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro S.A.

Formy płatności

Dostępne formy płatności: 

 • Karty płatnicze: Visa, Mastercard
 • BLIK
 • przelew bankowy

Czas realizacji

Usługi są realizowane w terminie wskazanym przez Klienta podczas składania zamówienia za pomocą Portalu lub w terminie uzgodnionym przez Operatora i Klienta w przypadku zamówień składanych mailowo lub telefonicznie. W przypadku braku uzgodnienia innych warunków płatności, realizacja Usługi nie może nastąpić przed wniesieniem przedpłaty przez Klienta.

Odstąpienie od umowy 

Klient, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia i opłacenia zamówienia, pod warunkiem, że Operator nie przystąpił do realizacji usługi. Odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia elektronicznie na adres [email protected]

Zwrot opłaty za usługę

Pełny zwrot pieniędzy jest możliwy w następujących przypadkach:

 • Odstąpienie od umowy przez Klienta na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 • Brak możliwości wykonania usługi – zwrot środków wykonujemy w ciągu 72 godzin.

Zwrot częściowy jest możliwy wyłącznie w sytuacji jeżeli Operator rozpoczął świadczenie Usługi ale nie doszło do jej pewnej realizacji.  Częściowy zwrot może nastąpić tylko za zgodą obu Stron. Suma zwrotu ustalana jest na podstawie faktycznie wykonanej pracy i poniesionych nakładów.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Operator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Kontakt i Reklamacje

Operator i Administrator dokładają należytej staranności dla zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony miasta Lublin. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Portalu Operatorowi na adres: [email protected].

Użytkownik korzystający z Usług ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: [email protected].

Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Operatora odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.

Operator może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Operator udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

Odpowiedzialność Operatora

Odpowiedzialność Operatora z tytułu nieprawidłowego lub wadliwego wykonania Usługi  ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta i nie może przekroczyć wynagrodzenia Operatora z tytułu wykonania danej usługi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku braku możliwości realizacji Usługi w terminie wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia na Portalu lub w terminie uzgodnionym podczas składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym. Operator zaproponuje alternatywne terminy realizacji Usługi. Jeżeli żaden z zaproponowanych przez Operatora terminów nie będzie odpowiadał Klientowi, ma on prawo odstąpić od umowy.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu do:

 • zamieszczania, przesyłania lub w jakikolwiek inny sposób publikowania materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, obrażających dobre obyczaje, zniesławiających, naruszających prawa autorskie, propagujących nienawiść i/lub dyskryminację osób na tle rasowym, etnicznym, płciowym, społecznym;
 • naruszające prawa nieletnich i/lub wyrządzające im krzywdę w jakiejkolwiek formie;
 • naruszenie praw mniejszości;
 • podszywanie się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji i/lub społeczności bez wystarczających do tego uprawnień, a także fałszywe przedstawianie wyglądu, właściwości i cech jakiegokolwiek podmiotu lub przedmiotu;
 • zamieszczanie, przesyłanie lub publikowanie w inny sposób materiałów nierzetelnych, do których udostępniania Użytkownik nie jest uprawniony na mocy prawa lub jakiegokolwiek stosunku umownego;
 • zamieszczanie, przekazywanie lub publikowanie w inny sposób materiałów naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności i/lub prawa autorskie i prawa pokrewne osób trzecich;
 • zamieszczanie, przesyłanie lub w jakikolwiek inny sposób publikowanie specjalnie dozwolonych informacji reklamowych, spamu, piramid finansowych;
 • wgrywanie, wysyłanie, przekazywanie lub w jakikolwiek inny sposób publikowanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek sprzętu lub programów komputerowych lub telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia nieautoryzowanego dostępu, a także numerów seryjnych do komercyjnych produktów oprogramowania i programów do ich generowania, loginów, haseł i innych środków w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do płatnych zasobów w Internecie, a także publikowanie
 • umyślne lub przypadkowe naruszanie obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego lub międzynarodowego;
 • wysyłanie, przekazywanie komuś wiadomości e-mail zawierających niegrzeczny i obraźliwy język oraz sugestie;
 • wysyłanie lub przekazywanie wiadomości e-mail zawierających materiały pornograficzne.

Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • w przypadku, gdy Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek oferty na Portalu, w tym ogłoszenia dotyczące transakcji na rynku nieruchomości, wskaże cenę wyrażoną w jakiejkolwiek walucie innej niż polski złoty, Administrator ma prawo do samodzielnego dostosowania i doprowadzenia ofert Użytkownika do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego bez uprzedzenia Użytkownika;
 • modyfikować Portal według własnego uznania;
 • świadczyć płatne i bezpłatne usługi na rzecz Użytkowników (zwane dalej "Usługami");
 • jednostronnie dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie;
 • zmieniać koszt i rodzaje Usług, ich okres ważności;
 • edytować lub usuwać materiały opublikowane przez Użytkownika na Portalu, jeśli nie są one zgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, szkodzą Administratorowi lub osobom trzecim;
 • przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także wykorzystywania materiałów opublikowanych przez Użytkownika na Portalu i publicznie dostępnych, w szczególności w celu opracowania materiałów reklamowych, zamieszczania materiałów na stronach internetowych partnerów Administratora;
 • przenoszenia praw uzyskanych od Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu na osoby trzecie w celu realizacji niniejszego Regulaminu bez dodatkowej zgody Użytkownika;
 • w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta ze swojego osobistego konta na Portalu przez 6 miesięcy, Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez powiadomienia;
 • w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub otrzymania przez Użytkownika więcej niż jednej skargi od innych Użytkowników, Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia okoliczności.

W przypadku otrzymania skargi od Użytkownika na nieuczciwe działania innego Użytkownika, w tym: zamieszczanie nieuczciwych (nieprawdziwych) informacji, naruszenie praw autorskich osób trzecich lub inne działania innego Użytkownika naruszające niniejszy Regulamin, Administrator, w celu wyeliminowania naruszenia, ma prawo:

 • za zgodą Użytkownika, przekazać dowody zasadności jego skargi, jej źródło, a także inne informacje innemu Użytkownikowi, przeciwko któremu skarga została otrzymana;
 • usuwania anonimowych komentarzy i wiadomości.

Administrator zobowiązuje się w każdy możliwy sposób ułatwiać zamieszczanie na Portalu wiarygodnych i aktualnych informacji. Administrator zapewnia tajność wiadomości i poufność informacji o Użytkownikach Portalu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Polski. Administrator nie może zagwarantować poprawności, dokładności, szczegółowości lub kompletności informacji zamieszczonych na Portalu przez osoby trzecie. W związku z tym Użytkownik potwierdza swoją zgodę na to, że Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

 • za jakiekolwiek naruszenia działania Portalu;
 • za jakiekolwiek błędy w działaniu Portalu;
 • za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od ich charakteru, pochodzenia, konsekwencji i przyczyn, które je spowodowały. Obejmuje to koszty zakupu przedmiotów za pośrednictwem Portalu, utratę zysków, klientów lub danych oraz wszelkie inne straty materialne poniesione w wyniku odwiedzenia tego Portalu lub niemożności jego odwiedzenia, a także w wyniku zaufania do jakichkolwiek informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w tym Portalu;
 • za spowodowanie szkód, strat, utraty informacji lub spowodowanie jakichkolwiek innych strat przez jakiekolwiek osoby wynikające z korzystania z usług Portalu, w tym korzystania z komunikacji mobilnej i innych środków telekomunikacyjnych;
 • za naruszenie przez Użytkownika praw autorskich i innych praw osób trzecich poprzez publikację materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami (w tym prawami autorskimi), dodanych przez Użytkownika do Portalu lub w inny sposób przekazanych przez niego Administratorowi.

Korzystając z Usług Administratora, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, a także dodatkowych wymogów niezbędnych do świadczenia Użytkownikowi określonych Usług. Jeśli Użytkownik dopuści się jakichkolwiek naruszeń (w tym między innymi: zamieszczania nieprawdziwych informacji na Portalu), a także nie zastosuje się do zaleceń Administratora dotyczących wyeliminowania takich naruszeń w ciągu dwóch dni kalendarzowych od daty otrzymania takich zaleceń, Administrator ma prawo zakończyć świadczenie takich usług na rzecz Użytkownika, usunąć nieodpowiednie informacje z Portalu i nie zwracać środków zapłaconych przez Użytkownika za te Usługi. Zalecenia Administratora dotyczące wyeliminowania popełnionych naruszeń zostaną przekazane Użytkownikowi, który popełnił takie naruszenie, telefonicznie i/lub poprzez wysłanie listu w formie elektronicznej na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

W celu rejestracji na Portalu dalszego korzystania z jej usług, Użytkownik przyznaje Administratorowi prawo do wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Polski, bez ograniczenia do okresu trwania stosunku prawnego, a także przyznaje Administratorowi prawo do niepowiadomienia Użytkownika o dalszym przetwarzaniu takich danych osobowych.

Portal a także oprogramowanie używane w związku z nim mogą zawierać informacje poufne i/lub informacje chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej. W szczególności znaki towarowe, wzory użytkowe, rysunki, wynalazki, wzory przemysłowe i dokumenty prezentowane na Portalu, jak również każdy z elementów stworzonych na potrzeby Portalu, są chronione prawem własności intelektualnej. Administrator nie udziela żadnych licencji ani praw, z wyjątkiem prawa do składania zapytań na Portalu. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie kopii dokumentów prezentowanych na Portalu jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokumenty są kopiowane lub odtwarzane wyłącznie w celach informacyjnych, do użytku osobistego i prywatnego lub gdy kopiowanie lub odtwarzanie odbywa się za specjalną zgodą Administratora. Zabronione jest kopiowanie oprogramowania, modyfikowanie go, tworzenie dzieł pochodnych, zmienianie jego koncepcji lub układu - lub podejmowanie prób odkrycia kodu źródłowego w jakikolwiek sposób (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo) lub sprzedaż, przekazywanie, sublicencjonowanie, modyfikowanie lub cedowanie własności oprogramowania. Zabronione jest również modyfikowanie oprogramowania lub korzystanie ze zmodyfikowanego oprogramowania, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usługi lub dostępu do Portalu za pośrednictwem interfejsu innego niż dostarczony przez Administratora.

Jeśli Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich i/lub obowiązujące przepisy prawa, powodując tym samym jakąkolwiek szkodę dla Administratora, taki Użytkownik zwróci Administratorowi w całości wyrządzoną szkodę na pierwsze żądanie Administratora.

Postanowienia końcowe

Klient, Operator i Administrator zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jakie zostały im przekazane w trakcie świadczenia Usługi.

Złożenie zamówienia na Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Strony będą dążyć do tego, żeby wszelkie spory wynikłe ze współpracy między Użytkownikiem a Operatorem i Administratorem rozstrzygane były polubownie w drodze negocjacji.

Aktualny tekst Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej 4881.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

Z wyrazami szacunku,

administracja strony 4881.pl!

Regulamin Ogłoszeń
Zasady publikowania ogłoszeń
Zasady tworzenia ogłoszeń